opšti USLOVI POSLOVANJA
Za zdravlje Vaše firme potrebna je dobra reklama.

Opšti uslovi poslovanja važe za sve klijente koji zakupljuju oglasne površine firme NOVA OPREMA d.o.o. (u daljem tekstu: Zakupodavac) i kao prilog, ili samostalno, predstavljaju sastavni dio ugovora o zakupu. U slu aju posebnih zahtjeva klijenata, ugovorom e biti definisani posebni uslovi poslovanja. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od 1.1.2016. godine.

1.CJENOVNIK

Cijene reklamnih površina određene su cjenovnikom, na početku godine za cijelu godinu unaprijed. Zakupodavac zadržava pravo izmjene cijena. U cijene u cjenovniku nije uračunat pripadajući PDV (17%).

2.TRAJANJE KAMPANJE

Reklamna kampanja počinje 1. ili 16. u mjesecu.Zakup pojedinih medija traje najmanje:
-billboard / city light - 15 dana
-roto / bigboard / banderole / beauty - 30 dana
-wallscape - 90 dana
-mural - 365 dana
Ukoliko jedna reklamna kampanja uključuje više od jednog ljepljenja unutar dogovorenog vremena trajanja kampanje, Zakupac je dužan platiti dodatne troškove ljepljenja, u skladu sa važećim cjenovnikom.
Realizacija poslova iz predmeta opštih uslova poslovanja vrši se na osnovu ovjerene narudžbenice koju Zakupodavcu putem fax-a i poštom dostavlja Zakupac.

3.NARUDŽBA KAMPANJE

Kampanja se smatra rezervisanom tek po prijemu ovjerene narudžbenice Zakupca, a na osnovu prethodno izdate ponude Zakupodavca. Zakupac poštom dostavlja ovjerenu narudžbenicu Zakupodavcu najkasnije 7 (sedam) dana prije početka kampanje.

Narudžbenica obavezno mora sadržati:
-broj i datum, naziv kampanje, vrstu i opis reklamnih površina/lokacija, termin početka kampanje i vremenski rok trajanja kampanje
-kopiju uvjerenja o upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV obrazac)
-broj transakcijskog računa u banci

Zakupodavac ispostavlja fakturu Zakupcu po izvršenom plakatiranju, odnosno na početku reklamne kampanje, uz naznaku broja i datuma narudžbenice, osim ukoliko ugovorom nije drugačije dogovoreno.
Zakupodavac neće odobriti reklamnu kampanju klijentima koji nisu izmirili obaveze iz predhodne kampanje, bez obzira preko koga je kampanja naručena i realizovana.
Zakupac ne može bez saglasnosti Zakupodavca za vrijeme trajanja reklamne kampanje prepustiti korištenje zakupljenih površina trećim licima.

4.PLAĆANJE

Rok plaćanja reklamne kampanje je 15 dana od dana početka kampanje, osim ukoliko ugovorom nije drugačije dogovoreno. U slučaju kašnjenja u plaćanju Zakupodavac zadržava pravo Zakupcu obračunati zateznu kamatu u skladu sa zakonom, a u određenim slučajevima i prekinuti reklamnu kampanju.

5.OTKAZIVANJE

U slučaju pomjeranja ili otkazivanja rezervacije reklamne kampanje ili određenog broja lokacija, Zakupac je dužan u pismenoj formi o tome obavijestiti Zakupodavca, a datum prispjeća pisanog i ovjerenog dokumenta se smatra datumom otkazivanja odnosno pomjeranja kampanje.

-Do 15 dana prije početka kampanje-70%
-Do 7 dana prije početka kampanje-90%
-Od dana početka kampanje-100%

U slučaju pomjeranja kampanje nije nužno da sve ugovorene lokacije ostaju rezervisane za potrebe kampanje Zakupca. U slučaju da su neke lokacije vezane ugovorom o zakupu sa drugim Zakupcem, Zakupodavac će obezbijediti zamjenske lokacije koje odgovaraju kategoriji ranije ugovorenih lokacija.
Zakupac je upoznat i saglasan sa gore navedenim Opštim uslovima rezervacije i obeštećenja u slučaju otkazivanja ili pomjeranja reklamne kampanje.

PLAKATI

Plakati koje Zakupac dostavlja Zakupodavcu moraju ispunjavati slijedeće uslove:
1.BILLBOARD / BIGBOARD
Dimenzije reklamnih plakata predstavljene su ponudom, a najčešće dimenzije su: 400x300cm, 800x300cm, 400x600cm, 510x240cm, 1020x240cm, 510x480cm, 600x300cm i 1200x400cm - u zavisnosti od lokacije iz ponude.
Plakati se moraju sastojati od segmenata, sa bijelim prelazima 2-3cm sa svake strane i mora biti urolan u jednu cjelinu (jedna rolna – jedan plakat ).
Štampanje plakata se vrši isključivo na "bezdrvnom" papiru za plakatiranje koji ima jednu glatku, a drugu otvorenu površinu. Plakat mora da bude na tzv. BLUEBACK papiru. Težina papira je 100-110 gr/m², mora biti otporan na vodu, a boje moraju biti otporne na vodu i UV zrake. Radi izmjene dotrajalih i popravljanja djelimično uništenih plakata Zakupac se obavezuje dostaviti najmanje 10% više plakata, kao rezervu.
NAPOMENA: Tekstualni i grafički sadržaj plakata treba biti udaljen od ivice najmanje 20cm.
2.ROTO
Dimenzije reklamnih plakata predstavljene su ponudom, a najčešće dimenzije su: 400x300cm, 510x240cm, 600x300cm i 1200x400cm - u zavisnosti od lokacije iz ponude.
Štampanje plakata se vrši isključivo na vinilu (PVC SAMOLJEPIVA FOLIJA) težine 400 gr/m². Boje moraju biti otporne na vodu i UV zrake. Plakat mora biti isječen prema posebnoj specifikaciji koju Zakupcu dostavlja Zakupodavac.
U slučaju oštećenja plakata ili neadekvatnom procesu sječenja, Zakupac se obavezuje dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 časa i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata, u skladu sa važećim cjenovnikom.
NAPOMENA: Tekstualni i grafički sadržaj plakata treba biti udaljen od ivice najmanje 20cm.
3.CITY LIGHT
Dimenzije reklamnog plakata su 125cm širina i 175cm visina (125x175). Plakat mora biti odštampan iz jednog dijela, sa dodatnom bijelom ivicom 2-3cm sa svake strane radi lakše montaže. Papir za City Light plakat mora imati visok stepen opaciteta. Idealna težina papira je 140-150 gr/m².
Radi izmjene dotrajalih plakata Zakupac se obavezuje dostaviti najmanje 10% više plakata, kao rezervu.
NAPOMENA: Tekstualni i grafički sadržaj plakata treba biti udaljen od ivice najmanje 10cm.
4.Banderole
Dimenzije reklamnih plakata predstavljene su ponudom, a najčešće dimenzije su: 50x70cm, 72.5x125cm, 65x125cm, 70x100cm i 90x140cm - u zavisnosti od lokacije iz ponude.
Plakat mora biti odštampan iz jednog dijela na samoljepivoj PVC foliji. Idealna težina papira je 100-110 gr/m², a boje moraju biti otporne na UV zrake.
Radi izmjene dotrajalih plakata Zakupac se obavezuje dostaviti najmanje 10% više plakata, kao rezervu.
NAPOMENA: Tekstualni i grafički sadržaj plakata treba biti udaljen od ivice najmanje 2,5cm
5.BEAUTY A2 PLAKATI
Dimenzije reklamnog plakata su 41.8cm širina i 59.2cm visina (41.8x59.2). Plakat mora biti odštampan iz jednog dijela. Papir za Beauty A2 plakate mora imati visok stepen opaciteta. Idealna težina papira je 140-150 gr/m².
Radi izmjene dotrajalih plakata Zakupac se obavezuje dostaviti najmanje 10% više plakata, kao rezervu.
NAPOMENA: Tekstualni i grafički sadržaj plakata treba biti udaljen od ivice najmanje 2cm.
6.WALLSCAPE
Dimenzije reklamnog plakata je potrebno pogledati u ponudi posebnih površina. Plakat mora biti odštampan iz jednog dijela, na PVC FRONT LIGHT materijalu (ceradno platno) 600-700 gr/m².
Dodatnom obradom plakata omogućava se da se plakat može više puta postavljati i skidati, pri čemu zadržava svojstva kvaliteta vinila i postojanosti reklamne poruke. Pošto Wallscape plakat zahtijeva besprijekoran kvalitet obrade i štampe, Zakupodavac će prihvatiti postavljanje samo plakata provjerenih štamparija. Trajnost vinil plakata u zavisnosti od kvaliteta štampe i materijala varira sa garancijom od 1 do 3 godine.
U slučaju oštećenja plakata Zakupac se obavezuje dostaviti zamjenski plakat u roku od 48 časova i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata, u skladu sa važećim cjenovnikom.
NAPOMENA: Tekstualni i grafički sadržaj plakata treba biti udaljen od ivice najmanje 30cm. Za detaljne informacije o pripremi i štampanju Wallscape plakata, molimo da nas obavezno kontaktirate!

7.ŠTAMPANJE PLAKATA

U slučaju da se štampanje plakata, po želji Zakupca, vrši preko Zakupodavca, Zakupac je obavezan CD sa odgovarajućom grafičkom pripremom za štampanje plakata dostaviti na adresu Zakupodavca najkasnije 10 (deset) dana prije planirane reklamne kampanje.
Zakupodavac ne preuzima odgovornost niti nadoknađuje štetu nastalu kašnjenjem predaje ili predajom oštećenih ili neupotrebljivih materijala. Za oštećenja predanog materijala u slučaju više sile, Zakupodavac ne snosi odgovornost.
Ukoliko se štampanje reklamnih plakata vrši preko Zakupodavca, i ukoliko odštampani plakati nisu identični probnom uzorku - štamparija preuzima punu odgovornost za odštampane materijale.
Grafička priprema može biti dostavljena u jednom od ponuđenih formata: JPG / EPS / TIFF / CDR / AI / PSD; Paleta boja: CMYK; Rezolucija najmanje 300dpi za omjer 1:10, odnosno 72dpi za omjer 1:1.

8.DISTRIBUCIJA I PLAKATIRANJE

Osnovni i rezervni plakati moraju biti dostavljeni na adresu Zakupodavca, u periodu od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 17.00 časova, najkasnije 5 (pet) dana prije početka reklamne kampanje.
Distribucija plakata se vrši 3 (tri) dana prije početka reklamne kampanje. Zakupodavac garantuje postavljenje plakata u roku od 3 (tri) dana, osim za Wallscape površine za koje je rok 7 (sedam) dana.
U slučaju kašnjenja u dostavi plakata, Zakupodavac ne garantuje postavljanje plakata u dogovorenom periodu, a Zakupac je dužan platiti naručenu kampanju u punom iznosu i nema pravo zahtijevati produženje kampanje. Reklamni plakati će biti postavljeni u roku od 5 (pet) dana od dana prijema plakata.
Ukoliko Zakupac ne dostavi rezervne plakate, a u slučaju oštećenja reklamnih plakata Zakupac se obavezuje u roku od 48 časova dostaviti zamjenske plakate, u suprotnom Zakupodavac će izvršiti preljepljivanje oštećenog plakata i naplatiti troškove ponovnog preljepljivanja u skladu sa važećim cjenovnikom.
Ukoliko Zakupac dostavi plakate koji ne odgovaraju standardima štampe, Zakupodavac uzima za pravo da te plakate ne zaljepi. U tom slučaju Zakupac nema pravo na naknadu štete. Ukoliko Zakupac ne dostavi plakate u gore navedenom roku, biće prinuđen platiti dodatnu cijenu distribucije u iznosu od 5,00 KM po plakatu.
Uz reklamne plakate Zakupac je dužan dostaviti i idejno rješenje plakata u boji, odštampano na A4 papiru. Zakupac je obavezan dostaviti otpremnicu prilikom predaje plakata sa datumom i količinom.
Zakupac je dužan brinuti se da reklamne poruke nisu u suprotnosti sa normama definisanim važećim zakonima Bosne i Hercegovine. Zakupac prihvata punu odgovornost da reklamne poruke ne krše autorska prava, a u tom ili sličnom slučaju pravnog spora, direktno odgovara trećem licu, nadoknađujući eventualno nastale troškove spora, te Zakupodavca izuzima iz bilo kakve odgovornosti proizašle iz sadržaja reklame.

9.FOTODOKUMENTACIJA

Ukoliko Zakupac želi da mu Zakupodavac obezbijedi fotodokumentaciju reklamne kampanje, potrebno je da to naglasi na narudžbenici. Fotodokumentacija će biti dostavljena odmah po završetku reklamne kampanje, elektronskim putem (putem e-maila) ili dostavljena na CD-u.

10.REKLAMACIJE

Reklamacije se uvažavaju samo ukoliko su propusti precizno opisani, odnosno dokazani, te pismeno dostavljeni u roku od 7 (sedam) dana od datuma postavljanja plakata, tako da ih Zakupodavac može ispitati. Naknadne reklamacije se neće uvažavati.

11.GODIŠNJI UGOVOR

Ukoliko Zakupac ne dostavi Zakupodavcu u pismenoj formi zahtjev za produženje zakupa, Zakupodavac nema obavezu po isteku ugovora produžiti zakup reklamne kampanje.
Zakupac se obavezuje da će najkasnije 2 (dva) mjeseca prije isteka godišnjeg ugovora o zakupu u pismenoj formi dostaviti zahtjev Zakupodavcu za produženje ili otkazivanje zakupa reklamnih površina.

12.AGENCIJE

Agencija koja posluje direktno sa Zakupodavcem, i predstavlja posrednika u poslovanju između Zakupca i Zakupodavca, dužna je obavijestiti sve svoje klijente o uslovima poslovanja sa Zakupodavcem te dostaviti ovjerene opšte uslove poslovanja Nove opreme od strane svakog pojedinačnog klijenta.

13.VREMENSKE NEPOGODE

Ukoliko se plakati ne budu mogli postaviti ili budu skinuti, na lokacijama koje je Zakupac rezervisao, usljed vremenskih nepogoda ili više sile, Zakupodavac će u dogovoru sa Zakupcem izvršiti postavljanje plakata na zamjenskim lokacijama, koje odgovaraju kategoriji ranije ugovorenih lokacija. Kratke smetnje u gore navedenom smislu ne daju Zakupcu pravo da traži dodatne usluge ili odštetu bilo koje vrste.

14.IZBORI

U slučaju političkih izbora Zakupodavac zadržava pravo skidanja plakata na vremenski period od 30 (trideset) dana, s tim što će aktuelna kampanja biti produžena za pomenuti vremenski period.

15.ZAKONSKE ODREDBE

U slučaju zabrane postavljanja novih ili ostanka već postavljenih reklamnih plakata od strane nadležne vlasti, od strane vlasnika zemljišta ili ukoliko je na bilo koji način raspolaganje površinama Zakupodavca dovedeno u pitanje, ugovor postaje nevažeći, s tim što je Zakupac obavezan platiti zakup za vremenski period koliko su plakati bili postavljeni.
Zakupac nema pravo na odštetu, a Zakupodavac se obavezuje da u dogovoru sa Zakupcem izvrši postavljanje plakata na zamjenskim lokacijama koje odgovaraju kategoriji ranije ugovorenih lokacija ili Zakupac zadržava pravo na povrat dijela eventualno uplaćenog avansa. Zakupodavac ne može garantovati da će za vrijeme ugovorenog roka reklamne površine biti neprekidno u funkciji, vidljivi ili neoštećeni. Kratke smetnje u gore navedenom smislu ne daju Zakupcu pravo da traži dodatne usluge ili odštetu bilo koje vrste.

16.ZAVRŠNE ODREDBE

Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.01.2012. godine
Na sve situacije koje nisu obuhvaćene Opštim uslovima poslovanja primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Svi nesporazumi koji eventualno nastanu tokom primjene Opštih uslova poslovanja rješavaće se sporazumno, ukoliko sporazum nije moguć, za rješavanje spora nadležan je sud u Banjoj Luci.Preuzmi opsti_uslovi_poslovanja.pdf